Årsmöteshandlingar Åregården kl 17 den 17 januari 2015

Kallelse gick ut 19 november. Här kommer preciseringar:

Tidpunkt: kl 17 den 17 januari 2015 bjuds alla föranmälda på rejäl smörgås och fika, kl 17:30 börjar mötet.

Plats: Åregården (hotell vid Åre torg, konferenslokal)

Anmäl dig nedan genom kommentar till detta inlägg senast 11:e  januari om du vill ha mat, och ange ev specialkost för smörgåsen. Välkomna!

 

 

 

 

Årsmöte Åre SDFK 17 januari 2015 

Dagordning 

 

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 2.  Årsmötets öppnande
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Årsmötets behöriga utlysande
 8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 9. Revisionsberättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2014
 11. Fastställande av medlemsavgift för 2015
 12. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen exklusive ordföranden
 13. Anmälan av ledamöter som vid förra årsmötet valdes för 2 år
 14. Val av ordförande för 1 år
 15. Val av ledamöter, 1 år respektive 2 år
 16. Val av suppleanter för 1 år
 17. Val av revisor för 1 år
 18. Val av revisorsersättare för 1 år
 19. Val av valberedning, varav en sammankallande
 20. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag (se bifogat dokument nedan)
 21. Övriga frågor
 22. Årsmötets avslutande

 

 

Inför årsmötet har Åre SDFK:s styrelse mottagit följande motioner och förslag. Styrelsen skriver vad de förordar i fet text under varje förslag/eller grupp av förslag. För enkelhetens skull har vi numrerat dem.

 

Från föreningens utvecklingsdagar 15-16/11:

 

1. Vindmätargruppen

Ansvariga: Mikael Kjellman, Pål Hammar Rognøy

Handlingsplan 

Nästa gång mätaren slutar fungera är vårat förslag är att använda befintlig sensor men byta till ny dator och en mobiluppkoppling.

Och att sätta alla våra grejer i ett skåp på utsidan av Örnnästet, så vi inte behöver komma in i själva huset.

Budget  

Skåp 5000

Elektronik 5000

Programmering 5000 TOT 15 000

 

1.Styrelsen ser positivt för förslagen och förordar att föreningen avsätter föreslagna medel i det läge satsningen behövs. 

 

 

 

 

 

 1. Säkerhetsgruppen

Ansvarig: ordf Karin Andersson

Förslag:

a.    Att känna sig trygg när man utövar sin sport är en viktig del av vårt säkerhetsarbete. Redan under planering inför vårvintern är ett lärgruppstillfälle i samarbete med Sisu. Deras koncept har temat ”Svensk idrott världens bästa”. En av idrottskonsulenterna kommer att leda lärgruppen. Styrelsen återkommer närmare med datum i god tid på hemsidan. Del av aktivitetsserien.

b.    Styrelsen behöver utse en säkerhetsinformatör med kontakt mot SSFF. Här ingår också ansvar för utrustning och att löpande informera via hemsidan om säkerhetsarbetet, och tillgänglig utrustning ex Hansa board o s v. (Starterna-gruppen tar upp uppdatering av flygguiden.)

c.    I det fall klubbstugan kan förses med el, så vill vi sätta en hjärtstartare på utsidan av klubbstugan. Sponsring till hjärtstartare är redan klart.

d.    Ansöka om första-hjälpen-väska från Länsstyrelsen.

e.    Ansöka om det bidrag som finns tillgångligt från kommunen för installation av första hjälpen/hjärtstartare (3000)

f.    Cederroths-tavla el dylikt inuti klubbstugan (Jonas H kollar spons).

 

Budget: 3000

 

 1.  Styrelsen ser positivt på alla förslagen och förordar att föreningen avsätter 3000 kr för genomförandet. 

 

 

 

 

Aktivitetsgruppen

Ansvarig: Helena Burholm

 

 3. Åre Out n’ Return

Tävling. Ansvarig: Fredrik Gustavsson.

3. Styrelsen ser positivt på aktiviteteten och föreslår ett tak för eventuella utgifter på 5000 kr. 

 

 

 

 1. Mentorskap:

Piloter kan skriva upp sig på en liten whiteboardtavla i klubbstugan där man meddelar att man är på plats en dag eller en helg etc, och nybörjare eller besökare får sålunda en kontakt till någon mer erfaren som är på plats och som tex kan guida till start eller så.

Skriv upp namn, telefonnummer och datum. Helena fixar whiteboardtavla.

 

 1. Styrelsen ser positivt på satsningen och föreslår att föreningen täcker kostnaden för tavlan.

 

 

 

 1. Åre XC-ligaoch PPC-poängplockarcup:

Tävling. Ansvarig: Fredrik Gustavsson och Magnus Erik Hjelm

 

 1. Styrelsen ser positivt på satsningen.

 

 

 

 1. Resa till ochhäng med Stjördalsklubben:

Det finns fina tältplatser och vi kan ta klubbussen dit.

Ansvarig: Fredrik Gustavsson

 

 1. Styrelsen ser positivt på satsningen och att använda klubbussen till kortare resor. Deltagarna kan dela på bensinkostnaden.

 

 

 

 1. Klubbresa till Kåseberga 4-10 maj 2015

 

Idé:  Boende på “Logen” , Ale Stenar. Pris per lägenhet med fyra platser i varje: 750 kronor/natt. Alternativt boende: “Fiskarvillan.” (Johns kontakt.) Pris än så länge okänt.

Flyg: Hang vid Kåseberga. Eventuellt möjlighet till att ta hanglicens, om vi har med en egen instruktör eller anlitar någon på plats. Anders Eriksson?

Resa ner: Valfritt. Alternativ 1: Man ordnar med sin egen resa med flyg, tåg eller bil.

Alternativ 2: Vi tar klubbbussen och kör ner. Det är 250 mil ToR. Bränslekostnad: 4000 kr. Minst fyra personer i bussen.

 

Budget: 4000 kronor som täcker kostnaden för klubbussen som körs ner. Detta ger medlemmarna i klubben möjlighet att för en rimlig kostnad få en hel veckas hangflyg i Kåseberga. De som väljer annat färdsätt står för kostnaderna själva. Om inte minst fyra medlemmar åker i klubbussen ner, används pengarna till att hyra en buss på plats i stället.

 

 1. Styrelsen ser positivt på satsningen, men ser frågetecken med att använda klubbussen på längre resor. Vi förordar bifall på att täcka kostnader på 4000 kr om det är minst 6 deltagare och ser gärna att det erbjuds möjlighet till vidareutbildning på plats.

 

 

 

 1. Akrotävling.

Ansvariga: Pål Hammar Rognøy och Pernilla Hammar Rognøy

 

 1. Styrelsen ser positivt på aktiviteteten och föreslår ett tak för eventuella utgifter på 10 000 kr.

 

 

 

 1. Tjejhelg i Åre 14-16 augusti 2015  (Wild Women Invitational)

 

Ta fram almanackan och planera in sommarens skönaste helg i Åre med andra flygartjejer! Välkommen till Åre under fredagen den 14 augusti, med lite tur får du ett kvällsflyg redan då. Under lördag och söndag flyger vi från berget med instruktör på plats. (Förslag: Pål Hammar-Rognøy och hjälpinstruktör Tobbe Hinas.)

 

Förslag:

Flygen varvas med andra aktiviteter, bla två seminarium som hålls av inbjudna Johanna Lönngren (ordförande Hängflygförbundet och medlem i Swepol 2015 ) och Jenny Persson (ordförande i tävlingskommitén och landslagsledare).

 

Tider: Från kl 17 på fredag kväll den 14 augusti till klockan 17 på söndag den 16 augusti 2015. Boende: Förslagsvis bor man på Hotell Åre Torg. Ledare: Helena Burholm, Martine Eng, Karin E Andersson.

 

Budget: 10000 kr. Funktionärsarvode till tre personer; instruktören plus två inbjudna.

3 dagar á 850 kronor. Summa: 7650 kr. Resten går till t-shirts och övrigt.

 

Minst antal deltagare: 8  Max antal deltagare: 12.

 

Egenkostnad: Deltagande i tjejhelgen är gratis för medlemmar. För övriga kostar det en medlemsavgift i Åre Skärm och Drakflygsklubb, dvs 500 kronor. Resor, boende och mat bekostar man själv.

 

Anmälan: Till Helena Burholm, mailaddress: helenaburholm@hotmail.com

eller på telefon 070-3735801

 

 1. Styrelsen ser positivt på aktiviteteten och yrkar bifall på bidra med 10000 kr.

 

 

 

 

 

 1. Grundkurs /Ungdomskurs i skärmflygning med ÅSDFK den 17-22 augusti.

Detta blir en grundutbildning i klubbens egen regi med inhyrd instruktör.

Ansvarig : Tobbe Hinas.

 

 

 1. Styrelsen ser positivt på aktiviteten.

 

 

 

 1. Prata över radio på klubbfrekvensen

Köp en radio. Prata.  🙂

 

 1. Styrelsen ser positivt på förslaget och menar att det stärker säkerheten.

 

 

 

 

 1. Stugan-gruppen

 

Ansvarig: Jonas Höglund

 

Efter att ha vägt för- och nackdelar mot varandra valde gruppen att förespråka en satsning i klubbregi för att förbättra egna klubbstugan.

 

Två grundläggande alternativ som diskuterades under utvecklingsdagarna var att

 1. satsapåattbyggautellernyttdärklubbstuganståridag
 2. satsapåattförstdra in el ibefintligastugan

Nedan preciseras olika beräknade kostnader.

 

 

Rapport stuggruppen Åre Drak- & Skärmklubb

Vi utgick från vilka funktioner vi behöver i en klubbstuga.

Funktion Kostnad
WC Mulltoa/Förbränningstoa 30 000 kr
EL, strömuttag till dator, kyla etc 20 000 kr
Veranda för häng och vika skärm 25 m2 10 000 kr
Uppvärmningsbart El-element, isolering (nuvarande byggnad) 15 000 kr
Funktionellt (nödispackning), funktionell inredning
Skärmförråd (kallförråd) 10 000 kr
Plats för runt 10 personer med möjlighet för fler 2 000 kr
Sitthörna, mindre soffa, sacosäckar 500 kr
Fräscht
Fikamöjligheter, kaffe, micro, liten kyl 4 000 kr
Bygga om nuvarande, tillkommer skärmförråd (budgeterad ovan), isolering (budgeterad ovan) och utbyggnad toalett 10 000 kr
Färdigt attefallshus 25 m2, isolerad och färdig att placera 100 000 kr
Bygga själva 25 m2 – grov uppskattning 80 000 kr

Totala kostnader

Bygga om nuvarande, tillkommer skärmförråd (budgeterad ovan), isolering (budgeterad ovan) och utbyggnad toalett 10 000 kr
WC Mulltoa/Förbränningstoa 30 000 kr
EL, strömuttag till dator, kyla etc 20 000 kr
Veranda för häng och vika skärm 25 m2 10 000 kr
Uppvärmningsbart El-element, isolering (nuvarande byggnad) 15 000 kr
Skärmförråd (kallförråd) 10 000 kr
Plats för runt 10 personer med möjlighet för fler 2 000 kr
Sitthörna, mindre soffa, sacosäckar 500 kr
Fikamöjligheter, kaffe, micro, liten kyl 4 000 kr
TOTALT 91 500 kr

 

Nuvarande byggnad + ca 12 m2 förråd och toalett

Färdigt attefallshus 25 m2, isolerad och färdig att placera 100 000 kr
WC Mulltoa/Förbränningstoa 30 000 kr
EL, strömuttag till dator, kyla etc 20 000 kr
Veranda för häng och vika skärm 25 m2 10 000 kr
Skärmförråd (kallförråd) 10 000 kr
Plats för runt 10 personer med möjlighet för fler 2 000 kr
Sitthörna, mindre soffa, sacosäckar 500 kr
Fikamöjligheter, kaffe, micro, liten kyl 4 000 kr
TOTALT 176 500 kr

25 m2 + 12 m2 förråd och toalett

Bygga själva 25 m2 – grov uppskattning, exkl arbete 80 000 kr
WC Mulltoa/Förbränningstoa 30 000 kr
EL, strömuttag till dator, kyla etc 20 000 kr
Veranda för häng och vika skärm 25 m2 10 000 kr
Skärmförråd (kallförråd) 10 000 kr
Plats för runt 10 personer med möjlighet för fler 2 000 kr
Sitthörna, mindre soffa, sacosäckar 500 kr
Fikamöjligheter, kaffe, micro, liten kyl 4 000 kr
TOTALT 156 500 kr

25 m2 + 12 m2 förråd och toalett

 

Deltagarna på utvecklingsdagarna redigerade och antog enhälligt en ”Avsiktsförklaring för Draklanda: Klubben har för avsikt att utveckla och förbättra den egna stugan för att möta medlemmarnas behov i enlighet med RF:s stadgar. Om andra intressenter vill göra byggnationer på/vid Draklanda så svarar styrelsen endast om och när kommunen begär yttrande enligt PBL, Plan- o bygglagen.”

 

 1. Styrelsen förordar en satsning i klubbregi och yrkar bifall på att föreningen satsar på att dra in el enligt alternatv b, och avsätter 20 000 kr för installationen (utöver de 20 000 som vi får i sponsring av Jämtkraft).

 

 

 

 1. Skyltgruppen

Ansvariga: Säkerhetsinformatören, ordf Karin Andersson m fl.

 

Förslag på infoskylt både till piloter och till allmänheten på flera ställen kring Draklanda och eventuellt på berget.

 

Budget: 10 000.

 

Vi ska även arbeta på att täcka delar av kostnaderna med spons från företag och stöd från SSFF, eftersom projektet är ett pilotprojekt.

(Se även förra styrelsemötets protokoll 21 /9, bilaga skyltprojektet.) Övrigt: Love tipsade om en tryckerikontakt, D. W. Martine föreslog att man kan inkludera typiska lokala vädertecken i infon.)

 

 1. Styrelsen förordar att vi jobbar vidare med det och yrkar bifall på att avsätta 10 000 för genomförandet.

 

 

 

 1. Starterna-gruppen

Ansvariga Love Lundgren och Jonas Andresen

Förslag  att utveckla informationen för starterna: vilken svårighetsnivå de har, info om hur man hittar dem, samt fysiska markeringar. Vi har redan flygguiden som Ernst bland andra har jobbat på att uppdatera. Detta kan man arbeta vidare med.

Förslag kring att fixa mattan på 1000m och olika lösningar vid och nedanför starten (halm/träräcke/grus),

Förslag att vattna/skydda gräset på Tväråvalvet, fixa Pelikan (bort med metallpinne) , vindstrutar/vindflöjel/vimpel m m.

Budget: 15 000 och massor av ideellt arbete

14. Styrelsen yrkar bifall på att avsätta medel till starterna. Vi vill också lägga till att det behövs 20 liter olja till rampen och trävaror för lagningar, till vilket kan avsättas ytterligare 2000 kr. Berget kan även behövas städas upp.

 

 

 

Motioner som inkommit efter föreningens utvecklingsdagar:

15. Motion om att förstärka stöldskyddet på klubbstugan för att uppfylla försäkringsbolagets rekommendationer.

 

 

Provisoriskt stöldskydd av stugan är gjort men det behövs en bättre lösning till våren. Förslag:  ett innerfönster i slagseg plast.

Budget: ca 3000

Ansvarig: Mikael Kjellman

15. Styrelsen yrkar bifall på att avsätta medel som täcker kostnaden för förstärkningen av klubbstugans fönster.

 

 

 

16. Till

Åre Skärmflygklubb

Box 81

830 14 Åre

Motion angående nybyggnation av Servicebyggnad Draklanda

Vi vill uppföra en byggnad, ca 60 m2, på fastigheten Mörviken 1:75.

Byggnaden skall uppföras i modulformat och stå på plintar, vilket gör den enkel att flytta.

Byggnaden kommer att fungera som servicebyggnad för skärmflygare.

Funktionerna i den är många, den viktigaste är att skapa en bra miljö för gästpiloter och klubbpiloter som gör att man “längtar till Draklanda och gärna hänger där”.

– Wc, inkl handfat och städskrubb

– Soptunna/Soprum

– Fikarum/Möteslokal

– Trinettkök inkl microvågsugn

– Filmrum

– Packrum för nödskärmar

– Förrådsutrymme

– Sittbänkar på platån framför huset

Byggnaden skall vara varmbonad. Den skall vara designad så att den till största delen kan nyttjas på egen hand av gästpiloter och klubbmedlemmar, utan bemanning från Skysport.

Byggnaden kommer EJ att innehålla Skysports huvudverksamhet som “kursgård” dvs undervisningslokal, butik eller boende.

Sedan tidigare är en ny “packyta” för skärmar anlagd. Det gjordes i september 2014.

Gräsmattan som anlades beräknas vara grön och fin kring midsommar 2015.

I anslutning till den tänkta servicebyggnaden finns redan nu 8 st parkeringsplatser, som en stor del av året kommer att avlasta Draklandavägen och klubbparkeringen från det parkeringskaossom råder under högsäsong.

Platsen är väl förberedd sedan tidigare med rejäl grund. El är framdraget. VA finns framdraget i närhetenoch kan enkelt anslutas.

Skysport kommer att ta samtliga kostnader i projektet, men kan även tänka sig ett samarbete med klubben. Ett samarbete med klubben är dock ingen avgörande punkt för att bygget skall starta. Angränsande markägarna Skistar, (Mörviken 1:75), och Brf Lake Lodge Åre, (Lien 3:26), är positive och har lämnat sitt medgivande för byggnaden. De tycker byggnaden skapar en bra och seriös organization och ett mervärde för de som flyger i Åre.

Bilaga: Flygbild över Draklanda med markgränser och byggnaden inritad skalaenligt.

mvh

Lars Hedström, Skysport

lars@skysport.se

16. Styrelsen hänvisar till punkten 12 där styrelsen istället förordar förbättringar i klubbregi.

 

 

 

 

35 Kommentarer
 1. Kommer till mötet.

 2. Kommer till mötet. (Laktosfritt önskas)

 3. Kommer. Pål o Pernilla. Med 2 barn

 4. Vad händer i Åre . Årsmöte om några dar . Många bra å roliga möjligheter finns . Finns det en debatt å framtidsvilja som inte syns på nätet ? När jag flyttade till Åre var vi 12 tror jag på årsmötet , Några år senare hade det dubblats ett par gånger . Essen i Åreleken är Acrosenen med räddningsbåt , Fina starter , Klubbbussen , Draklanda, Ett bra å moget säkerhetstänk, Massor av tradition sen 70 talet, Å så en massa flygare från hela Swedala som gör att det alltid finns liv på berg å landning .

 5. Kommer den 17.
  /H

 6. Kommer

 7. jag vill inte ha något med gris i. Annars gärna mat!!!

  Åre Out and Return behöver inte 5.000kr. Så det kan Ni stryka.

 8. Jag kommer på årsmötet, gluten- och köttfritt.

  Finns det en budget att titta på inför kommande år och ett utfall för föregående år?

  Vänligen // Jonas

 9. emotsätter mig även inköpet utav hjärtstartare. mig veterligen så har vi inte sådana olyckor som behöver en hjärtstartare. Undrar vilken statistik som styrelsen lutar sig mot när en liten klubb ca 130 medlemmar köper en hjärtstartare. Dra detta mot att WM arenan inte har någon som har 1000-tals besökare. Det tillkommer dessutom löpande kostnader såsom utbildning, skåp, värme, byte av batteri och slitdelar. ska verkligen en liten klubb som våran stå för detta när vi inte ens har den typen av olyckor?

 10. Snälla! Detta kommentar funktion är för a anmäla din nuvarande till årsmöte. Finns mer lämplig platser a diskutera ämnen, typ klotterplanken, facebook eller själva årsmöte.

  • Om du Brett kan tala om vilket forum som är rätt för klubbens medlemmar att gnälla på så ska jag kopiera över mitt dit.
   För jag betvivlar att det någonsin blir rätt forum för gnäll!

   • Jo de här du rätt… jag ska redigera min försök a hålla anmälnings listan ren.

 11. Hej

  Detta var ingen rolig läsning.

  Om man räknar alla kostnader som styrelsen ställer sig positiva till:

  vindmätare 15 000 kr
  Säkerhet 3 000 kr
  Åre out and return 5 000 kr
  Klubbresa 4 000 kr
  Acrotävling 10 000 kr
  Tjejhelg 10 000 kr
  Stugan med el 20 000 kr
  Skyltar 10 000 kr
  Starter 17 000 kr
  Fönster stugan 3 000 kr

  Summa: 97 000 kr

  Jag säger inte att pengarna går till något dåligt men 97 000 kr… och då har vi ingen ny stuga.
  Förutsätter att detta är förslag och inte motioner.
  När det ska diskuteras vart pengarna skall läggas kommer 10 000 kr på skyltar långt ner på min lista!.
  Sen ska det bli skoj att höra om pengarna från Jämtkraft är öronmärkta till en hjärtstartare, om inte så tror jag att vi räddar flera liv genom att förbättra starterna. Vi har flera olyckor varje år på 1000 meters starten.

  kommer garanterat på årsmötet, vill gärna ha en macka med kött på. Patrik

 12. Kopplingsbyte kan kosta närmare 10 000kr, 5000kr i bästa fall. Men man skall ha höjd för 10 000kr.

 13. En liten fråga om förtydligande 🙂

  Är alla förslag avsedda som motioner? Dvs man blandar orden lite, motion och förslag i varandra. (dock betyder motion = förslag)

  Eller är någon av de från ”dokumentet” något som ej skall tas beslut om.

  Kanske en liten märklig undran, men ändock skillnad om det verkligen är en motion som skall tas beslut om. (än ett önskemål att lägga prioritet på)

  Jag utgår ifrån att ni har tagit hänsyn till klubbkassan, samt underlag rent ekonomiskt finns. Om alla punkter godkänns…
  Eller är avsikten att vi som klubbmedlemmar skall välja mellan olika punkter? Så jag förstår hur Fredrik Lindholm tänker, med viss oro för klubbkassa.

  En punkt som jag saknar är klubb bilen, finns det med i budget eventuella reparationskostnader. Jag misstänker att vi behöver byta koppling på denna, då den tagit i högt läge en längre tid. Kanske till och med att denna skall bytas nu i vinter, för att koppling ej skall haverera under nästa sommar. Ett haveri sker fort och i regel inte med någon förvarning. (skedde på min Audi för 1,5 år sedan) Så klubben bör ha med servicekostnader för bilen. Så vi inte står med andra projekt, där bilen är viktigare.

  Så att tänka på är klubbkassan, sätta en prioritet på vad som är viktigast av punkterna ovan. (vilket ni kanske redan gjort på workshop?)

  Jaja, någon fler tanke inför årsmötet.

 14. Jag kommer, macka, ingen honung eller löjrom tack 🙂

 15. Inte bra att lägga upp dessa förslag som motioner.
  dessa förslag skulle ha behövt prioriteras och sättas in mot ett tak i pengar/budget. Dessutom skulle det endast ha varit en guide för styrelsen. Inte som motioner. Ansvarslöst.
  ses på mötet
  Fredrik.L

 16. Hej…

  Tycker styrelsen sköter sig högst oansvarigt med denna budget..
  Vi har tidigare fått göra prioriteringar på förslag som kommit upp på workshoppen. Som ni har gjort nu med ett antal motioner/förslag.
  Är ett förslag lika som en motion? och behandlas därmed lika!
  eller skiljer ni dom åt? Om jag förutsätter motion och förslag är samma sak, så har NI just föreslagit att klubben skall lägga ut
  ca 90 000 kr Tycker ni att det är ansvarigt att lägga detta som motioner och OM det blir ja på alla motioner så skall VI ut med dom pengarna. Detta är utan att någon vettig samlingslokal har kommit på plats. Har vi 90000 kr att lägga ut?
  det finns för övrigt en del andra kostnader så det kanske rör sig om 100 000 kr.
  En motion tas i sin helhet så när gruppen som har fått sina pengar efter årsmötes beslut. skall dom betalas ut!

 17. Kommer och vill gärna ha en fågel/fisk eller veg macka. Tackar!

 18. Kommer och tar gärna en macka

  //Lasse

 19. Mycket bra initiativ Magnus och Carina! Ni kan vara helt säkra på att detta ändå kommer att diskuteras på årsmötet. Jag kommer tydligt att informera årsmötet om hur läget på Draklanda. Det finns mycket viktig information som behöver komma fram till ordförande Karin och styrelsen. Tyvärr vägrar Karin ta emot informationen och svarar varken på mail eller telefon…. Vet inte vad hon är rädd för, men från min sida kan jag säga att hennes beteende är helt oacceptabelt. En ordförande det inte går att föra en dialog med är för mig en ordförande som snarast måste lämna sin post.

 20. Hej! Saknar en motion som inte verkar ha blivit inskickad som den skulle. Tänker att alla kan få ta del av den ändå. Ett alternativ som ingen tänkte på under utbildningsdagarna, men som ändå skulle kunna finnas med som underlag till framtida beslut:
  ”2014-12-02
  Hej klubben!
  Tack för två givande dagar i Vålådalen!
  Vi är två flygare som värnar om klubbens och skärmflygningens utveckling i Åre i framtiden. Vår intention är att alla parters engagemang för att utveckla sporten skall kunna få en chans, inom ramarna för SSFF´s regelverk. Vi deltog under utbildningsdagarna och har sedan dess funderat över olika förslag på lösningar ang utvecklingen av ÅSDFK´s lokaler och Draklanda. Vi vill här lägga fram ett förslag som följer klubbens strävan att utveckla Draklanda och som kan stärka Draklandas roll i att bli ett skärmflygcentrum i Sverige. Där klubben håller i taktpinnen och alla är välkomna. Vi tror att förslaget är ett långsiktigt alternativ för alla inblandade parter.

  Förslag #3
  Utveckling av Åre till ett centrum för skärmflygsport i Sverige, med ÅSDFK som drivande kraft.

  Bakrund:
  Skysport skickade innan arbetsdagarna in ett förslag till klubben om en gemensam byggnation på Skistars mark. Av olika anledningar är detta något klubben inte har kunnat ge sig in i på kort varsel, utifrån regelverk, tidsaspekter och ekonomiska åtaganden.
  Klubbens medlemmar har en önskan om lokalar där medlemmarna kan samlas och umgås före och efter flygning.

  Summering:
  Kortfattat går vårt förslag ut på att byta roller mellan klubben och Skysport, i det förslag som skickades in av Skysport till mötet i Vålådalen. Istället för att vi i klubben går in i ett kortsiktigt riskfyllt bygge på Skistars mark, erbjuder vi Skysport att bygga med klubben på den plats där vår klubbstuga står idag för en mer permanent lösning.

  Handlingsplan:
  1: Vi i klubben gör en behovsanalys över vad vi vill få ut av en byggnad, för att
  täcka klubbmedlemmarnas behov.
  2: Klubben gör en förfrågan till Skysport där de bjuds in att vara med och stärka skärmflygsporten på Draklanda genom att tillsammans med ÅSDFK bygga en byggnad på kommunens mark. De tillfrågas om vilka funktioner de behöver och vilka kostnader de är villiga att dela med klubben. Klubben äger byggnaden och erbjuder Skysport att hyra in sig i lokalerna mot att de är med och tar delar av bygg- och driftskostnaderna.
  3: Om Skysport vill göra detta tillsammans med ÅSDFK under SSFF´s tak och lokalbehoven kan matchas, så kan ett gemensamt förslag på byggnad tas fram och ett riktigt bygglov sökas.

  Fördelar för ÅSDFK´s alla medlemmar:
  Klubben har äganderätten till byggnaden vilket gör att alla regler under SSFF gäller.
  Risken att byggnaden kommer att behöva flyttas eller rivas efter några år försvinner då den byggs på kommunens mark om byggnadslov för detta beviljas.
  Byggnaden kan stärka visionen om Åre som ett svenskt skärmflygcenter.
  Skulle Skysport vilja sälja, flytta eller lägga ner sin verksamhet i framtiden kan klubben hyra ut lokalerna till annan aktör eller anndra sportutövare för att få in hyra.
  Vi tror att ett samarbete kan medföra att fler behov kan tillgodoses då vi delar på kostnaderna (ev. vatten avlopp).
  Ett bra samarbete och närhet med Skysport genererar nya medlemmar till klubben.
  Bra sammanhållning mellan flygare i klubben.
  Direkt närhet till butik, test av utrustning mm.

  Fördelar för Skysport, tandempiloter och framtida elever:
  Bra lokaler för tandemverksamhet, butik mm.
  Delade bygg- och underhållskostnader.
  Byggnaden uppförs med ett beständigt bygglov vilket eliminerar risken att stora investeringskostnader går till spillo pga ett tillfälligt bygglov eller att Skistar ändrar sina planer.
  Byggnaden kan stärka visionen om ett skärmflygcenter i Åre, vilket skulle kunna gynna verksamheten.
  Ett bättre samarbete med Åre SDFK, kan generera nya elever/kunder.
  En direkt närhet till flygarna med butik kan ge bättre försäljning.
  Vi ser många fördelar med detta förslag för båda parter. Det går säkert att hitta fler fördelar (och nackdelar?) för både Åre SDFK och Skysport i detta ärende. Förslaget visar att ÅSDFK har tro på framtiden och Åre som ett växande skärmflygcenter i Sverige.

  Hur parterna ställer sig till förslaget under utförandets gång, eller huruvida klubben får bygglov etc, är sedan helt andra frågor. Vi vill bara presentera detta förslag, som vi tror på och vill föra fram i diskussionen om utvecklingen av ÅSDFK´s lokaler.

  Vänligen / Carina Sandberg och Magnus Hjelm”

  • Jag håller med Carina och Magnus i ovanstående men tycker också att vi håller det öppet för att bygga på Skistars mark. Jag föreslår att en arbetsgrupp tillsätts som utöver ovan angivna alternativ också tar en diskussion med Skistar om ett längre ”arrende” av deras mark.

   // Jonas Höglund

 21. Jag kommer och vill gärna ha en macka.

 22. Som kommentar till Lars-Anders inlägg: ”Avsiktsförklaringen” i texten ovan är alltså från deltagarna på utvecklingsdagarna och inte en avsiktsförklaring skriven av styrelsen.

  Jag kommer på årsmötet och vill gärna ha macka/fika.

 23. Jag kommer och vill gärna ha en macka. Jag är nötallergiker (spår av nötter går bra)

 24. Jag kommer och vill ha macka.

 25. Jag efterlyser årsmötesprotokoll från årsmöte 2013 och 2014. Vi behöver fräscha upp minnet vad som sas och beslutades på dessa möten.

 26. Jag kommer på årsmötet.

 27. Även Örjan kommer och vill ha en macka.
  GOTT NYTT FLYGÅR

  Kåseberga blir en höjdare!

 28. Kommer och vill gärna ta en macka….
  /Brett

  OBS! Karin glömda på peka att man behöver vara inloggad för a lämna en kommentar, som inte hamna i spam hinken.
  Jag ”radda” dom som finns nu men, bäst att man login innan man skriva.
  https://old.flygare.nu/wp-admin

 29. Klubben skall ha åsikter mot all byggnation på draklanda.

  Egna

  Andras

  Det skall ske utan förfrågan från Kommunen. Annars har vi enligt ovan formulering avsagt klubbens förmåga att ha åsikter förutom om kommunen begär det.

  Då har styrelsen även avsagt ansvaret att ta ansvar för Draklanda och dess framtid.

  Så denna formulering finner jag oansvarigt att acceptera.

 30. Gällande avsiktdeklaration:

  Har inte styrelsen låst in sig? Att endast svara mot PBL.

  Det innebär att om en exploatör som vill ”överta” och ta bort skärmflyget skall klubben ej ha åsikter mot förrän det blir aktuellt med en förfrågan.

  Då kan en framtida exploatör ha fria händer för klubben har avsagt sig att yttra åsikter i annat än PBL.

  Låter lite tokigt.

  Så ni bör nog låta en jurist titta på denna formulering för att förstå konsekvensen.

  Att skapa egna formuleringar blir lätt fel om man saknar juridisk kompetens.

  Dvs vill någon icke skärmverkasamhet göra något på draklanda skall klubben ABSOLUT ha åsikter. Detta även om inte PBL är aktuell.

  Så vad är det för dumheter med denna avsiktsförklaring, klart som fasen klubben skall lämna yttranden innan det kommer via kommunen!!!

  Om Skistar vill bygga sönder, skall klubben då sitta och titta på tills kommunen frågar styrelsen. Vad sker om klubben inte ens får frågan.

  Så tänk igenom denna formulering med kompetens från en jurist.

 31. Jag och Erik kommer och vill gärna ha macka båda två.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.