XC flygning och Kontrollerad luft

Ring tornet 063-19 30 70 i god tid!!!

Avtal-mellan-are-SDFK–ATS_ESNZ (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida
Operations
TWR/TMC Swedavia Regional
AVTAL 2017-06-19 1.0 D-2017-100525 1(1)
Upprättad av Godkänd Referens Sekretess
Ericsson, Kenneth
AVTAL MELLAN ÅRE SDFK OCH ATS ESNZ

1 Allmänt
Skärmflygning i ESNZ TMA sektor Tore 4 (radarledningsområde D ) och Tore 5 ( radarledningsområde C ) får ske enligt detta avtal mellan Skysport Skärmflygskola och ATS ESNZ. Skärmflygarna har normalt inte någon flygradio tillgänglig men kan ev nås via mobiltelefon under flygning. Noggranna rutiner för att nyttja områdena beskrivs därför i detta avtal.

2 Rutiner
Följande uppgifter skall meddelas ATS ESNZ innan tillstånd kan ges att nyttja sektor Tore 4 och Tore 5 i ESNZ TMA för skärmflygning:
– Vilket område som avses att flyga i
-Höjd
-Tidpunkt för inpassage samt inpasseringspunkt
-Tidpunkt för utpassage samt utpasseringspunkt
-Färdväg däremellan
-Ev tillgång till flygradio
-Telefonnummer till person på marken och i luften

Ring tornet 063-19 30 70 i god tid innan, minst en timme, och samordna enligt detta avtal. Vid vissa omständigheter såsom tex planerad IFR-trafik i berörda områden kan klarering för skärmflyg nekas vid den önskade tidpunkten.
Innan start skall ny telefonkontakt tas med flygtrafikledningen där beräknad inpassage skall anges och klarering erhållas.
Så snart som möjligt efter utpassage skall detta meddelas flygtrafikledningen.
Förändringar skall snarast meddelas flygtrafikledningen, tex om tiden behöver förlängas.
Inga andra benämningar än Tore 4 och Tore 5 skall användas för dessa områden.

3 Övrigt
Ev incidenter meddelas flygtrafikledningen för rapportskrivning enligt LFV SMS.
Frösön 2017-06-19