Protokoll styrelsemöte 16 maj 2013

1. Mötet öppnandes av ordföranden

2. Godkännande av dagordningen

3. Val av en justeringsman utöver ordföranden: Fredrik Gustavsson

4. Ekonomisk uppföljning: Lasse Nilsson reviderar prognosen för i år enligt styrelsemötet.

Varje styrelsemöte ska styrelsen göra en förnyad prognos att ge till vår kassör.

5. Uppföljning vindmätaren: Styrelsen inväntar fakturan från Meac för senaste lagningarna. Styrelsen beslutade att lägga undan 15 000 preliminärt för fakturan. Vindmätaren fungerar nu men ”min-värdet” påverkas ibland av avbrott.

6. Övriga frågor:
a.) Utbilda ny domare för akrotävlingar. Hesse kollar vilka regler som gäller och återkommer med kostnadsberäkning.

b.) Informationstavla: Kanske ska vi ha lättare avspärrning kring Draklanda, med info på varje pinne. Micke kollar upp det alternativet. Fortsatt diskussion på nästa möte.

c.) Plats för klubbskärmar finns i Friggebod om 15m2 som ska byggas där Skysporthuset placeras meddelade Lars Hedström.

d.) Styrelsen beslutade att be SSFF sköta löpande arbete med förnyelser etc. Karin kontaktar SSFF för att se när vi kan komma med i deras satsning.

e.) Ungdomssatsningen. Styrelsen beslutade att arbeta vidare med de ungdomar vi fått in i sporten tidigare år och därmed inte köra någon nybörjarkurs i sommar. Arbetet kommer att bedrivas via lärgrupper.

f.) Godkännande av Lakelodgeprojektets byggändringar.Lars Hedström informerade om att bygget kommer igång v 27. Projektet behöver klubbstyrelsens godkännande för fyra ändringar: ena huset blir 0,5 meter högre och 0,6 m längre, trappan sticker ut 1,6 m från huset, balkongerna är på andra sidan jämfört med tidigare. Alla grannar måste godkänna. Styrelsen beslutade att godkänna ändringarna. Ordföranden skriver under Skysports dokument.

7. Mötet avslutades

Justerat av Fredrik Gustavsson och ordf Karin Andersson