Sista styrelesemöte 2013: söndag den 8 december

Plats: Gamla Sport Hotel (Vildmarksdata/Hjärtat kontor)
Tid: tid är bestämt som 14:30 eller så snart ni kan från backan
ses då

Brett

 

1 Kommentar
 1. Dagordning ÅSDK 8 dec -13
  1. Mötets öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet. Sekr lägger sedan upp det justerade protokollet på hemsidan.
  4. Utvecklingsdagar?
  5. Representant Draklanda
  6. Fastställa årsmötesdatum, sön 19/1 på förslag. Martine håller i det praktiska. (Hon är även sammankallande i valberedningen)
  7. Representant Skistar
  8. Ekonomisk uppföljning
  9. Vill vi flytta över även stödmedlemskap o annat till SSFF när de tar över förnyelserna? Fråga från Pär Jönsson
  10. Val av säkerhetsansvarig (måste anmälas till SSFF)
  11. Övriga frågor
  12. Mötets avslutande